Boec ® - Finance professionals

076-3690174

Hoe is het toezicht op de accountancysector geregeld?

In Nederland is de minister van Financiën verantwoordelijk voor het (stelsel van) toezicht op de accountancysector. De Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) wijst de AFM aan als toezichthouder op alle accountantsorganisaties ten aanzien van de kwaliteit van de wettelijke controles. In de praktijk wordt het toezicht op accountantsorganisatie gesplitst. De AFM verzorgt het toezicht op accountantsorganisaties …

Lees verder

Welke soorten controleverklaringen zijn er?

Er zijn vier soorten controleverklaringen: De goedkeurende controleverklaring; De controleverklaring met beperking; De controleverklaring met oordeelonthouding; De afkeurende controleverklaring. De goedkeurende controleverklaring De goedkeurende controleverklaring wordt afgegeven wanneer de accountant voldoende en geschikte controle-informatie heeft kunnen verzamelen en de jaarrekening een getrouw beeld geeft. Een toelichtende of aanvullende paragraaf behoort bij de goedkeurende verklaring tot …

Lees verder

Wanneer is een onderneming controleplichtig?

Een onderneming is controleplichtig in het tweede jaar waarin het aan minimaal twee van de volgende criteria voldoet: -> Netto-omzet >12.000.000-> Balanstotaal > 6.000.000-> Gemiddeld aantal werknemers >50 FTE Bij het voldoen aan deze criteria valt de onderneming minimaal in categorie middelgroot. Het niet naleven van de controleplicht is een economisch delict en kan o.a. …

Lees verder

Vrijstelling van de consolidatieplicht voor tussenhoudermaatschappijen

Volgens artikel 2:406 BW dient een entiteit die aan het hoofd van een groep staat een geconsolideerde jaarrekening op te stellen. Artikel 2:408 BW biedt een uitzonderingsmogelijkheid. Vrijstelling van de consolidatieplicht voor tussenhoudermaatschappijen Artikel 2:408 BW  behandelt de vrijstelling van de consolidatieplicht voor tussenhoudermaatschappijen. Het artikel biedt entiteiten die aan het hoofd van een groep …

Lees verder

403-verklaring / concernvrijstelling

Een Nederlandse rechtspersoon die tot een groep behoort hoeft, wanneer een beroep op de concernvrijstelling wordt gedaan, haar jaarrekening niet overeenkomstig Titel 9 boek 2 BW in te richten. Artikel 2:403 BW meldt: Boek 2. Rechtspersonen Titel 9. De jaarrekening en het bestuursverslag Afdeling 12. Bepalingen omtrent rechtspersonen van onderscheiden aard Artikel 403 1.Een tot …

Lees verder

Uiterste termijn voor het deponeren van een jaarrekening (BV)

Een jaarrekening dient binnen vijf maanden na afloop van een boekjaar door het bestuur opgesteld te worden en voorgelegd te worden aan de aandeelhouders.  De aandeelhouders kunnen het bestuur maximaal vijf maanden uitstel geven bij bijzondere omstandigheden. Hiervoor dient formeel een verlengingsbesluit te worden genomen in een algemene vergadering inclusief vastlegging in notulen. De aandeelhouders …

Lees verder

Accountantsverklaring

Een accountantsverklaring is een verklaring over de getrouwheid van een overzicht met historische financiële informatie (bijvoorbeeld een jaarrekening) als afgegeven door een RA of een AA. Er bestaan drie soorten accountantsverklaringen: de samenstellingsverklaring, de beoordelingsverklaring en de controleverklaring. Zekerheid en de accountantsverklaring Bij de samenstellingsverklaring wordt geen zekerheid verschaft, bij een beoordelingsverklaring een beperkte mate …

Lees verder