Boec ® | dé partner in finance voor ondernemers

076-3690174

403-verklaring / concernvrijstelling

Een Nederlandse rechtspersoon die tot een groep behoort hoeft, wanneer een beroep op de concernvrijstelling wordt gedaan, haar jaarrekening niet overeenkomstig Titel 9 boek 2 BW in te richten.

Artikel 2:403 BW meldt:

Boek 2. Rechtspersonen

Titel 9. De jaarrekening en het bestuursverslag

Afdeling 12. Bepalingen omtrent rechtspersonen van onderscheiden aard

Artikel 403

1.Een tot een groep behorende rechtspersoon behoeft de jaarrekening niet overeenkomstig de voorschriften van deze titel in te richten, mits:

a. de balans in elk geval vermeldt de som van de vaste activa, de som van de vlottende activa, en het bedrag van het eigen vermogen, van de voorzieningen en van de schulden, en de winst- en verliesrekening in elk geval vermeldt het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening en het saldo der overige baten en lasten, een en ander na belastingen;

b. de leden of aandeelhouders na de aanvang van het boekjaar en voor de vaststelling van de jaarrekening schriftelijk hebben verklaard met afwijking van de voorschriften in te stemmen;

c. de financiële gegevens van de rechtspersoon door een andere rechtspersoon of vennootschap zijn geconsolideerd in een geconsolideerde jaarrekening waarop krachtens het toepasselijke recht de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen, richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PbEU 2013, L 182) of een der beide richtlijnen van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële instellingen dan wel van verzekeringsondernemingen van toepassing is;

d. de geconsolideerde jaarrekening, voor zover niet gesteld of vertaald in het Nederlands, is gesteld of vertaald in het Frans, Duits of Engels;

e. de accountantsverklaring en het bestuursverslag, zijn gesteld of vertaald in de zelfde taal als de geconsolideerde jaarrekening;

f. de onder c bedoelde rechtspersoon of vennootschap schriftelijk heeft verklaard zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de uit rechtshandelingen van de rechtspersoon voortvloeiende schulden; en

g. de verklaringen, bedoeld in de onderdelen b en f zijn neergelegd ten kantore van het handelsregister alsmede, telkens binnen zes maanden na de balansdatum of binnen een maand na een geoorloofde latere openbaarmaking, de stukken of vertalingen, genoemd in de onderdelen d en e.

2.Zijn in de groep of het groepsdeel waarvan de gegevens in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen, de in lid 1 onder f bedoelde rechtspersoon of vennootschap en een andere nevengeschikt, dan is lid 1 slechts van toepassing, indien ook deze andere rechtspersoon of vennootschap een verklaring van aansprakelijkstelling heeft afgelegd; in dat geval zijn lid 1 onder g en artikel 404 van overeenkomstige toepassing.

3.Voor een rechtspersoon waarop lid 1 van toepassing is, gelden de artikelen 391 tot en met 394 niet.

4.Dit artikel is niet van toepassing op rechtspersonen als bedoeld in artikel 398 lid 7.

De hoofdvereisten zijn:

 1. de financiële gegevens van de rechtspersoon zijn door een andere (Nederlandse of binnen de EU/EER gevetigde) rechtspersoon of vennootschap zijn geconsolideerd in een geconsolideerde jaarrekening
 2. deze rechtspersoon of vennootschap zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de uit rechtshandelingen van de rechtspersoon voortvloeiende schulden

403-verklaring

Het zich openbaar aansprakelijk stellen geschiedt middels een 403-verklaring. De 403-verklaring is een schriftelijke verklaring van het openbaar aansprakelijk stellen bij het handelsregister door de dochtermaatschappij die een beroep doet op de concernvrijstelling.

Instemmingsverklaring

De leden of aandeelhouders van de vrijgestelde groepsmaatschappij dienen individueel en schriftelijk in te stemmen met de vrijstelling. Ook deze instemmingsverklaring dient jaarlijks bij het handelsregister gedeponeerd te worden (in de periode tussen aanvang boekjaar en vaststelling van de jaarrekening over dat boekjaar).

Deponeren van de 403-verklaring en de instemmingsverklaring

De 403-verklaring en de instemmingsverklaring(en) deponeert u eenvoudig via de post of per e-mail naar het volgende adres:

KVK
Backoffice Verklaringen
Postbus 450
3000 AL Rotterdam
verklaring@kvk.nlTags
  Vragen?

  Boec (spreek uit als: ‘Boek’) is dé partner in finance voor ondernemers.

   

  Wij werken nauw samen met je bestaande team en bieden uitgebreide ondersteuning op het gebied van o.a. financiële- en salarisadministratie, financiering, rapportages, belastingen en jaarrekeningen. Eén partner voor al je financiële vraagstukken, zodat jij je kan focussen op de groei van je bedrijf!

   

  Enkele voorbeelden van huidige opdrachten:

  Interim financial controller
  Opstarten zorgfacturatie WLZ via ONS Nedap
  Opstellen van een jaarrekening van een scale-up
  Implementatie SDB Salarisadministratie
  Migratie financiële administratie naar Exact Online
  Automatiseren managementrapportage

   

  Neem contact op via ons contactformulier of bel ons voor een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek 076-3690174.

   

  captcha

   

   

  076-3690174