Boec ® - Ambitieuze professionals

076-3690174

Kengetallen / financiële ratio’s

Kengetallen (of financiële ratio’s) worden gebruikt om de prestaties van verschillende boekjaren van een onderneming (of verschillende ondernemingen met elkaar) te vergelijken.

Liquiditeit

De liquiditeit geeft aan of een onderneming op de korte termijn (<1 jaar) aan haar schulden kan voldoen.

Current ratio: (Vlottende activa + liquide middelen) / kort vreemd vermogen.

Quick ratio: ((Vlottende activa + liquide middelen) – voorraden) / kort vreemd vermogen.

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft inzicht in de continuïteitsveronderstelling van een onderneming op de langere termijn (>1 jaar).

Solvabiliteitsratio: (Eigen vermogen / totaal vermogen) * 100% OF (Eigen vermogen / vreemd vermogen) * 100%. Daar de uitkomst per gekozen methode verschilt, is het aan te raden bij gebruik van een methode de bijbehorende som te vermelden.

Debt ratio: (Vreemd vermogen / totaal vermogen)

Interest-coverage ratio: (Bedrijfsresultaat / rente)

Rentabiliteit

De rentabiliteit toont de verhouding tussen het rendement en het vermogen dat gebruikt is om dit rendement te verdienen.

Rentabiliteit van het totale vermogen (RTV): ((Nettowinst + rente + belastingen) / gemiddeld totaal vermogen) * 100%

Rentabiliteit van het eigen vermogen (REV): (Nettowinst / gemiddeld eigen vermogen) * 100%

Rentabiliteit van het vreemd vermogen (RVV): (Rente / gemiddeld vreemd vermogen) * 100%