Boec ® - Finance professionals

076-3690174

Het onderscheid tussen vaste en vlottende activa

Activa worden onderscheiden in vaste en vlottende activa. Dit artikel behandelt wanneer activa vast en wanneer activa vlottend zijn. Artikel 2:364 lid 1 BW luidt: Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, al naar gelang zij zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheid van de rechtspersoon al of niet …

Lees verder

Kengetallen / financiële ratio’s

Kengetallen (of financiële ratio’s) worden gebruikt om de prestaties van verschillende boekjaren van een onderneming (of verschillende ondernemingen met elkaar) te vergelijken. Liquiditeit De liquiditeit geeft aan of een onderneming op de korte termijn (<1 jaar) aan haar schulden kan voldoen. Current ratio: (Vlottende activa + liquide middelen) / kort vreemd vermogen. Quick ratio: ((Vlottende …

Lees verder