Boec ® - Ambitieuze professionals

076-3690174

Niet uit de balans blijkende activa

Niet uit de balans blijkende activa zijn voorwaardelijke activa of niet verwerkte activa, die niet in de balans zijn opgenomen, maar wel onontbeerlijk zijn voor het inzicht dat de jaarrekening dient te bieden en derhalve opgenomen dienen te worden in de jaarrekening.

Voorwaardelijke activa

Een voorwaardelijk actief is een actief dat voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden, waarvan het bestaan afhankelijk is van een in de toekomst te realiseren gebeurtenis die niet binnen de controle van de entiteit valt.

Voorbeeld van een voorwaardelijk niet uit de balans blijkend actief: de organisatie heeft een bepaald actief verkocht (bijvoorbeeld een deelneming, een vastgoedobject of licenties op software) voor een prijs hoger dan de boekwaarde en bij de verkoop geldt de opschortende voorwaarde dat de toezichthouder toestemming dient te geven alvorens de beschikkingsmacht overgedragen wordt.

Niet verwerkte activa

Een niet verwerkt actief is een actief dat voortvloeit uit een gebeurtenis in het verleden, die niet in de balans verwerkt wordt, omdat het niet waarschijnlijk is dat de afwikkeling resulteert in een instroom van middelen of omdat de omvang niet voldoende betrouwbaar kan worden ingeschat.

Voorbeeld van een niet verwerkt niet uit de balans blijkend actief: een claim op een leverancier waarvan toekenning onvoldoende waarschijnlijk is of waarvan toekenning waarschijnlijk is maar het te ontvangen bedrag niet voldoende betrouwbaar kan worden ingeschat.