Boec ® - Finance professionals

076-3690174

Journaalpost afschrijving van materiële vaste activa

Afschrijvingen van materiële vaste activa weerspiegelen de boekhoudkundige waardevermindering van een materieel vast actief over een bepaalde periode. De afschrijvingen worden meestal in een afschrijvingsstaat bijgehouden (extracomptabel). De maand-, kwartaal-, of zelfs jaarboeking vindt veelal via het memoriaal plaats. Methoden voor afschrijvingen Voor afschrijvingen zijn verschillende methoden. De meest gehanteerde is de lineaire afschrijving. Hierbij …

Lees verder

Buitengebruikstelling materiële vaste activa

Wanneer een materieel vast actief niet meer ingezet wordt in de bedrijfsuitoefening en ook zelfstandig geen opbrengsten meer genereert (anders dan via vervreemding) spreken we van buitengebruikstelling. Definitie materiele vaste activa Materiele vaste activa zijn activa die: worden aangehouden voor gebruik in de productie of levering van goederen of diensten, voor verhuur aan anderen of …

Lees verder

Het onderscheid tussen vaste en vlottende activa

Activa worden onderscheiden in vaste en vlottende activa. Dit artikel behandelt wanneer activa vast en wanneer activa vlottend zijn. Artikel 2:364 lid 1 BW luidt: Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, al naar gelang zij zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheid van de rechtspersoon al of niet …

Lees verder