Boec ® - Ambitieuze professionals

076-3690174

Het onderscheid tussen vaste en vlottende activa

Activa worden onderscheiden in vaste en vlottende activa. Dit artikel behandelt wanneer activa vast en wanneer activa vlottend zijn.

Artikel 2:364 lid 1 BW luidt: Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, al naar gelang zij zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheid van de rechtspersoon al of niet duurzaam te dienen.

Het onderscheid tussen vast en vlottend is dus afhankelijk van of het actief de rechtspersoon duurzaam dient. In de praktijk betekent dit vaak dat het onderscheid wordt gemaakt aan de hand van het langer dan 1 jaar dienstbaar zijn aan de onderneming of het langer dan 1 productieproces meegaan.

Het onderscheid is relevant, omdat vast of vlottend wat zegt over de liquiditeit van de onderneming.

Vaste activa

Uit 2:364 lid 2 BW blijkt dat de vaste activa worden onderverdeeld in immateriële, materiële en financiële vaste activa.

Vlottende activa

Uit 2:364 lid 3 BW blijkt dat de vlottende activa worden onderverdeeld in voorraden, vorderingen, effecten, liquide middelen en overlopende activa.

Artikel 2:364 BW

  1. Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, al naar gelang zij zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheid van de rechtspersoon al of niet duurzaam te dienen.
  2. Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriële, materiële en financiële vaste activa.
  3. Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, vorderingen, effecten, liquide middelen, en, voor zover zij niet onder de vorderingen zijn vermeld, de overlopende activa.
  4. Onder de passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de voorzieningen, de schulden en, voor zover zij niet onder de schulden zijn vermeld, de overlopende passiva.