Boec ® | dé partner in finance voor ondernemers

076-3690174

Decharge verlenen aan bestuurders en commissarissen

Bij de vaststelling van de jaarrekening wordt als separaat agendapunt vaak decharge verleend aan bestuurders en commissarissen. In dit artikel gaan we nader in op het verlenen van decharge.

Wat is decharge verlenen?

Decharge, vaak beschouwd als een formele kwijting of ontslag van verantwoordelijkheid, is een proces waarin bestuurders of leidinggevenden binnen een organisatie worden vrijgesteld van aansprakelijkheid voor bepaalde handelingen of beslissingen die tijdens hun ambtstermijn zijn genomen.

Met het verlenen van decharge wordt aan bestuurders en commissarissen kwijting verleend voor het gevoerde beleid. Degene die decharge verleent (meestal de rechtspersoon en de aandeelhouders) geven de bestuurders en commissarissen hiermee kwijting voor de interne aansprakelijkheid.

Een van de voornaamste redenen voor het verlenen van decharge is het bevorderen van een gezond risicomanagement binnen de organisatie. Door bestuurders of leidinggevenden vrij te stellen van aansprakelijkheid na zorgvuldige beoordeling van hun prestaties, worden ze aangemoedigd beslissingen te nemen in het belang van de onderneming zonder buitensporige angst voor persoonlijke gevolgen.

Hoe wordt decharge verleend?

Decharge wordt meestal tegelijkertijd met de vaststelling van de jaarrekening (als separaat agendapunt) bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders verleend.

Meestal, dus niet altijd. Het is ook mogelijk om in een andere Algemene Vergadering van Aandeelhouders decharge te verlenen. Omdat een separaat agendapunt vereist is en een eigen Algemene Vergadering van Aandeelhouders houden enkel voor de decharge meestal ongewenst is, wordt het verlenen van decharge vaak in dezelfde vergadering als het vaststellen van de jaarrekening gedaan.

De situatie dat geen decharge verleend wordt, behoort ook tot de mogelijkheden. Bij het niet verlenen van decharge blijft (afhankelijk van aan wie geen decharge verleend wordt) Raad van Bestuur, lid van de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen of een lid van de Raad van Commissarissen intern aansprakelijk voor het gevoerde beleid.

Waarom wordt decharge verleend?

Bestuurders en commissarissen dienen hun taken ‘behoorlijk’ te vervullen.

Artikel 2:9 BW

 1. Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Tot de taak van de bestuurder behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of de statuten aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld.
 2. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Hij is voor het geheel aansprakelijk terzake van onbehoorlijk bestuur, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden.

Decharge wordt verleend om de bestuurders en commissarissen die hun taken ‘behoorlijk’ hebben vervuld kwijting te verlenen voor de interne aansprakelijkheid. Dit betekent dat ze intern niet meer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het gevoerde beleid. De werking van dechargeren is gelimiteerd tot degene die de decharge verleent (meestal de rechtspersoon en de aandeelhouders). Dit betekent dus dat de bestuurders en commissarissen extern – bijvoorbeeld door investeerders, leveranciers of schuldeisers – ook na de decharge onder voorwaarden nog aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Geen decharge verlenen is zeldzaam. Toch gebeurt het. Zulks bijvoorbeeld recent bij ING bij het witwasschandaal waarvoor de bank een boete van 775 miljoen euro kreeg. De rechtspersoon of de aandeelhouders kunnen bij het niet verlenen van decharge dan degene die geen decharge verleend heeft gekregen, aansprakelijk (blijven) stellen voor ernstig verwijtbare gedragingen waarbij schade is geleden.

Uitzonderingen bij het verlenen van decharge

De decharge ziet enkel toe op feiten en omstandigheden die bij degene die decharge verleent, bekend waren op het moment van het verlenen van de decharge.

Het bewust informatie achterhouden door een bestuurder of lid van de Raad van Commissarissen resulteert voor dit deel dus niet in een kwijting van de interne aansprakelijkheid.

Voorbeelden van het verlenen van decharge:

Voorbeeld van het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur:

Voor heel het bestuur:

Aan het bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde beleid over de periode 01-01-2022 tot en met 31-12-2022.

Afzonderlijk per bestuurslid (bijvoorbeeld omdat een specifiek lid geen decharge verleend krijgt)

Aan bestuurder (Naam W) wordt decharge verleend voor het gevoerde beleid over de periode 01-01-2022 tot en met 31-12-2022.

Aan bestuurder (Naam X) wordt geen decharge verleend voor het gevoerde beleid over de periode 01-01-2022 tot en met 31-12-2022.

Voorbeeld van het verlenen van decharge aan de Raad van Commissarissen:

Voor heel de Raad van Commissarissen:

Aan de Raad van Commissarissen wordt decharge verleend voor het gevoerde toezicht over de periode 01-01-2022 tot en met 31-12-2022.

Afzonderlijk per lid van de Raad van Commissarissen (bijvoorbeeld omdat een specifiek lid geen decharge verleend krijgt)

Aan lid van de Raad van Commissarissen (Naam Y) wordt decharge verleend voor het gevoerde beleid over de periode 01-01-2022 tot en met 31-12-2022.

Aan lid van de Raad van Commissarissen (Naam Z) wordt geen decharge verleend voor het gevoerde beleid over de periode 01-01-2022 tot en met 31-12-2022.

Voorbeeld van notulenTags
  Vragen?

  Boec (spreek uit als: ‘Boek’) is dé partner in finance voor ondernemers.

   

  Wij werken nauw samen met je bestaande team en bieden uitgebreide ondersteuning op het gebied van o.a. financiële- en salarisadministratie, financiering, rapportages, belastingen en jaarrekeningen. Eén partner voor al je financiële vraagstukken, zodat jij je kan focussen op de groei van je bedrijf!

   

  Enkele voorbeelden van huidige opdrachten:

  Interim financial controller
  Opstarten zorgfacturatie WLZ via ONS Nedap
  Opstellen van een jaarrekening van een scale-up
  Implementatie SDB Salarisadministratie
  Migratie financiële administratie naar Exact Online
  Automatiseren managementrapportage

   

  Neem contact op via ons contactformulier of bel ons voor een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek 076-3690174.

   

  captcha

   

   

  076-3690174