Boec ® - Ambitieuze professionals

076-3690174

Liquide middelen in de jaarrekening

In dit artikel behandelen we de waardering, presentatie en toelichting van liquide middelen in de jaarrekening. Definitie liquide middelen: liquide middelen zijn kasmiddelen, tegoeden op bank- en girorekeningen, wissels en cheques.

Waardering liquide middelen

Liquide middelen worden in beginsel gewaardeerd tegen de nominale waarde. Wanneer liquide middelen niet ter vrij beschikking staan, dient hier in de waardering rekening mee gehouden te worden.

Waardering vreemde valuta

Vreemde valuta worden tegen de slotkoers van de functionele valuta (dit is de valuta waarin de jaarrekening is opgesteld) omgerekend.

Presentatie en toelichting

Kasmiddelen, tegoeden op bank- en girorekeningen, wissels en cheques worden in de jaarrekening onder de liquide middelen gerubriceerd.

Deposito’s die ter onmiddellijke beschikking staan van de entiteit, mogen ook onder de liquide middelen worden gerubriceerd.

Staan liquide middelen naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking van de rechtspersoon, dan worden deze onder de financiële vaste activa gerubriceerd.

Beperkingen inzake de beschikbaarheid van liquide middelen

De beperkingen inzake de beschikbaarheid van liquide middelen dienen te worden toegelicht. Het gaat hierbij om een toelichting van de aard en de omvang van de niet vrij beschikbare bedragen. Dit geldt ook voor de geconsolideerde jaarrekening.

Een voorbeeld is een G-rekening bij een uitzendbureau. De inlener betaalt een gedeelte van de factuur (bv. 25%) op de G-rekening, zodat risico’s omtrent de loonheffingen gemitigeerd worden. De begunstigde is de Belastingdienst, waardoor de entiteit niet over deze gelden kan beschikken (en er dus sprake is van een beperking inzake de beschikbaarheid van de liquide middelen).

De entiteit zal het saldo op de G-rekening apart specificeren en bijvoorbeeld de volgende toelichting geven: het saldo van de G-rekening staat niet vrij ter beschikking.