Boec ® | dé partner in finance voor ondernemers

076-3690174

Het Coronavirus en de jaarrekening

Op 27 februari is Corona voor het eerst vastgesteld bij een patiënt in Nederland. In jaarrekeningtermen spreken we over een gebeurtenis na balansdatum die geen nadere informatie geeft over de feitelijke situatie op balansdatum (bij een boekjaar dat eindigt op 31 december 2019). In dit artikel worden enkele effecten van het Coronavirus op de jaarrekening behandeld.

Gebeurtenissen na balansdatum

Een jaarrekening ziet toe op een (verlengd) boekjaar. Als er zich na afloop van dit boekjaar gebeurtenissen voordoen, kan het voorkomen dat deze toch verwerkt dienen te worden in de jaarrekening.

In het volgende artikel worden gebeurtenissen na balansdatum (in het algemeen) behandeld. Dit artikel behandelt enkel het effect van het Coronavirus op de jaarrekening.

Corona is een gebeurtenis na balansdatum

Corona is een gebeurtenis na balansdatum (want eerste geval in Nederland op 27 februari 2020) die geen nadere informatie geeft over de feitelijke situatie op balansdatum (bij een boekjaar dat eindigt op 31 december 2019). Bij ondernemingen met een Corona-impact dient bepaald te worden of het niet melden hiervan invloed heeft op het inzicht dat de jaarrekening geeft. Afhankelijk van deze toetsing dient inzicht gegeven te worden.

Continuïteitsveronderstelling

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt een continuïteitsveronderstelling in de jaarrekening opgenomen (artikel 2:384 BW).

Het bestuur maakt voor de continuïteitsveronderstelling een inschatting of de onderneming zich in de voorzienbare toekomst kan voortzetten. Hierbij geldt een minimale periode van 12 maanden.

Bij de beoordeling wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de stand van het eigen vermogen per jaareinde, de trend van winstgevendheid in de afgelopen jaren en de mutatie van de geldmiddelen als resultante van het kasstroomoverzicht in de afgelopen jaren.

Going concern

Wordt de jaarrekening opgesteld onder een continuïteitsveronderstelling, dat wordt de jaarrekening opgesteld volgens het ‘going concern’-beginsel. Er is in dit geval geen enkele onzekerheid over de continuïteit. Een toelichting (bijvoorbeeld met betrekking tot Corona) is om deze rede niet noodzakelijk. Is er wel enige twijfel, maar niet zo’n twijfel dat de twijfel resulteert in gerede twijfel, dan heeft het vermelden van een toelichtende tekst bij gebeurtenissen na balansdatum de voorkeur.

Vanaf gerede twijfel

Is aanvullende (externe) financiering nodig om continuïteit mogelijk te maken, dan ontstaat gerede twijfel tot ernstige onzekerheid omtrent de continuïteit.  Het bestuur meldt dat de continuïteitsveronderstelling in gevaar is gekomen. De invloed op het vermogen en het resultaat dient te worden vermeld. De toelichting is verplicht.

Discontinuiteit

In aanvulling op de voorgaande verplichte toelichting, geldt bij onontkoombare discontinuïteit (het voortzetten van de onderneming is niet houdbaar meer) dat de waarderingsgrondslag verandert naar liquidatiebasis.

Bestuursverslag

De toekomstparagraaf in het bestuursverslag dient melding te maken van de verwachte gang van zaken en de wijze waarop gebeurtenissen waarmee in de jaarrekening geen rekening behoeft te worden gehouden, de verwachtingen beïnvloedt.

Het bestuur dient de gevolgen van het Coronavirus voor de onderneming en hoe het Coronavirus de verwachtingen beïnvloedt in de toekomstparagraaf te vermelden.

Dividenduitkering

Bij het uitkeren van dividend dient onder andere een uitkeringstoets opgesteld te worden. Hierin dient het bestuur te beoordelen of de onderneming tot 1 jaar na de verwachte uitkeringsdatum haar opeisbare schulden kan blijven betalen. Een eventuele Corona-impact dient verdisconteerd te worden in deze verwachting.Tags
  Vragen?

  Boec (spreek uit als: ‘Boek’) is dé partner in finance voor ondernemers.

   

  Wij werken nauw samen met je bestaande team en bieden uitgebreide ondersteuning op het gebied van o.a. financiële- en salarisadministratie, financiering, rapportages, belastingen en jaarrekeningen. Eén partner voor al je financiële vraagstukken, zodat jij je kan focussen op de groei van je bedrijf!

   

  Enkele voorbeelden van huidige opdrachten:

  Interim financial controller
  Opstarten zorgfacturatie WLZ via ONS Nedap
  Opstellen van een jaarrekening van een scale-up
  Implementatie SDB Salarisadministratie
  Migratie financiële administratie naar Exact Online
  Automatiseren managementrapportage

   

  Neem contact op via ons contactformulier of bel ons voor een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek 076-3690174.

   

  captcha

   

   

  076-3690174