Boec ® - Finance professionals

076-3690174

Verrekenen en salderen van vorderingen en schulden in de jaarrekening

Soms hebben schuldenaar en schuldeiser over een weer vorderingen. Een organisatie heeft dan bijvoorbeeld een schuld bij een andere organisatie, maar ook een vordering. In bepaalde gevallen mogen deze vorderingen en schulden verrekend of gesaldeerd worden in de jaarrekening.

Verrekening

Verrekening in het vermogensrecht is een van de wijzen waarop een verbintenis teniet kan gaan. De wettelijke regeling inzake verrekening is opgenomen in afdeling 12 van Boek 6 BW, artikel 127 tot en met 141.

Bestaan tussen twee partijen over en weer vorderingen en schulden, dan gaan bij verrekening onder bepaalde voorwaarden beide vorderingen en schulden tot hun gemeenschappelijk beloop teniet.

Saldering

Bij saldering hebben partijen ook over en weer vorderingen en schulden, maar gaan beide vorderingen en schulden tot hun gemeenschappelijk beloop niet teniet.

Bij saldering wordt enkel het saldo van de vorderingen en schulden aan/van één partij getoond in de jaarrekening.

Voorbeeld saldering

Heeft een onderneming een vordering van 100k en een schuld van 40k aan partij A en is saldering toegestaan, dan toont de jaarrekening enkel een vordering van 60k aan partij A.

De regels voor saldering (RJ 115.305)

De rechtspersoon dient een actief en een post van het vreemd vermogen gesaldeerd in de jaarrekening op te nemen uitsluitend indien en voor zover:

  • de rechtspersoon beschikt over een deugdelijk juridisch instrument om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en
  • de rechtspersoon het stellige voornemen heeft het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.

Het hiervoor genoemde stellige voornemen kan onder meer blijken uit de gangbare bedrijfspraktijk of usance.