Begrippen

Belasting

Onze website biedt een uitgebreide verzameling van essentiële financiële termen en begrippen, gepresenteerd op een toegankelijke en begrijpelijke manier. Of je nu op zoek bent naar een antwoord op een specifieke vraag of gewoon wat meer wilt leren over de wereld van financiën, we hopen dat je onze website nuttig en informatief zult vinden. Blader gerust door onze artikelen en laat ons weten als je vragen hebt of suggesties voor onderwerpen die je graag behandeld zou zien.
 

Begrippen belasting

Aangiftebiljet
Een formulier waarop belastingplichtigen hun belastingaangifte kunnen doen.

Accijns
Belasting die wordt geheven op de verkoop van bepaalde goederen zoals alcohol, tabak en brandstof.

Afdrachtvermindering
Een vermindering van de te betalen belasting die wordt toegepast op basis van bepaalde activiteiten of investeringen, zoals speur- en ontwikkelingswerk (S&O).

Afschrijving
De periodieke waardedaling van een bedrijfsmiddel als gevolg van gebruik, veroudering of technische slijtage, die fiscaal kan worden afgetrokken van de winst.

Algemene heffingskorting
Een heffingskorting die voor iedere belastingplichtige geldt.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Europese wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens, die ook van toepassing is op de verwerking van gegevens door belastingdiensten.

Alimentatie
Een bijdrage in het levensonderhoud van een ex-partner of kind.

Arbeidskorting
Een heffingskorting die wordt toegepast op inkomen uit arbeid.

Autobelasting
De belastingen die worden geheven op het bezit, gebruik of de aanschaf van een auto, zoals motorrijtuigenbelasting en bpm.

Belastbaar inkomen
Het inkomen waarover belasting moet worden betaald.

Belastingaangifte
Het proces waarbij belastingplichtigen informatie verstrekken aan de belastingdienst over hun inkomen, vermogen en andere fiscale zaken.

Belastingaangifteplicht
De verplichting om belastingaangifte te doen.

Belastingaangifteprogramma
Een softwareprogramma dat belastingplichtigen kunnen gebruiken om hun belastingaangifte elektronisch in te dienen.

Belastingaangiftetermijn
De periode waarbinnen belastingplichtigen verplicht zijn om hun belastingaangifte in te dienen bij de belastingdienst.

Belastingaanslag
Een officieel document waarin staat hoeveel belasting er betaald moet worden.

Belastingaanslagbiljet
Een document waarin staat hoeveel belasting er betaald moet worden.

Belastingaanslagtermijn
De periode waarin een belastingaanslag moet worden betaald.

Belastingaansprakelijkheid
De verantwoordelijkheid om belasting te betalen.

Belastingaansprakelijkheidstermijn
De periode waarbinnen belastingaansprakelijkheid geldt.

Belastingadministratie
Het bijhouden van gegevens met betrekking tot belastingen.

Belastingadministratietermijn
De periode waarbinnen belastingadministratie moet worden bijgehouden.

Belastingadvies
Professioneel advies dat wordt gegeven door belastingadviseurs, accountants of fiscaal juristen aan belastingplichtigen over fiscale planning, optimalisatie en naleving van belastingregels.

Belastingadviesbureau
Een bedrijf dat advies geeft over belastingen.

Belastingadviseur
Een specialist op het gebied van belastingen die belastingplichtigen adviseert over fiscale zaken.

Belastingaftrek
Het aftrekken van bepaalde kosten, uitgaven of investeringen van het belastbaar inkomen, waardoor de verschuldigde belasting wordt verminderd.

Belastingaftrekbare afschrijvingen
Afschrijvingskosten van bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor belastingaftrek en die worden opgevoerd in de belastingaangifte van een belastingplichtige.

Belastingaftrekbare alimentatie
Alimentatiebetalingen die in aanmerking komen voor belastingaftrek en die worden opgevoerd in de belastingaangifte van een belastingplichtige.

Belastingaftrekbare arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Premies die worden betaald voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die in aanmerking komen voor belastingaftrek en die worden opgevoerd in de belastingaangifte van een belastingplichtige.

Belastingaftrekbare autokosten
Kosten voor het gebruik, onderhoud, reparatie, verzekering en afschrijving van een auto die in aanmerking komen voor belastingaftrek.

Belastingaftrekbare donaties
Donaties aan erkende goede doelen of instellingen die in aanmerking komen voor belastingaftrek en die worden opgevoerd in de belastingaangifte van een belastingplichtige.

Belastingaftrekbare erfbelasting
Bedragen die zijn betaald aan erfbelasting en die in aanmerking komen voor belastingaftrek in de belastingaangifte van een erfgenaam.

Belastingaftrekbare giften
Giften aan erkende goede doelen of instellingen die in aanmerking komen voor belastingaftrek en die worden opgevoerd in de belastingaangifte van een belastingplichtige.

Belastingaftrekbare hypotheekrente
Rente die wordt betaald op een hypothecaire lening voor de aankoop, verbouwing of onderhoud van een eigen woning en die in aanmerking komt voor belastingaftrek.

Belastingaftrekbare investeringen
Investeringen die in aanmerking komen voor belastingaftrek en die worden opgevoerd in de belastingaangifte van een belastingplichtige om de verschuldigde belasting te verminderen.

Belastingaftrekbare kosten eigen woning
Kosten die verband houden met de financiering, aankoop, verbetering of onderhoud van een eigen woning en die in aanmerking komen voor belastingaftrek.

Belastingaftrekbare kosten
Kosten die in aanmerking komen voor belastingaftrek en die worden opgevoerd in de belastingaangifte van een belastingplichtige om de verschuldigde belasting te verminderen.

Belastingaftrekbare lijfrentepremies
Premies die worden betaald voor lijfrenteverzekeringen die in aanmerking komen voor belastingaftrek en die worden opgevoerd in de belastingaangifte van een belastingplichtige.

Belastingaftrekbare onderhoudskosten
Kosten voor het onderhoud, reparatie of renovatie van een woning, gebouw of ander onroerend goed die in aanmerking komen voor belastingaftrek.

Belastingaftrekbare pensioenpremies
Premies die worden betaald voor een pensioenregeling en die in aanmerking komen voor belastingaftrek in de belastingaangifte van een belastingplichtige.

Belastingaftrekbare premies
Premies die worden betaald voor verzekeringen die in aanmerking komen voor belastingaftrek en die worden opgevoerd in de belastingaangifte van een belastingplichtige.

Belastingaftrekbare rente
Rente die wordt betaald op leningen of kredieten die in aanmerking komen voor belastingaftrek en die worden opgevoerd in de belastingaangifte van een belastingplichtige.

Belastingaftrekbare representatiekosten
Kosten voor het werven van klanten, het onderhouden van zakelijke relaties of het promoten van een bedrijf die in aanmerking komen voor belastingaftrek.

Belastingaftrekbare schenkingen
Schenkingen aan erkende goede doelen of instellingen die in aanmerking komen voor belastingaftrek en die worden opgevoerd in de belastingaangifte van een schenker.

Belastingaftrekbare scholingskosten
Kosten voor opleidingen, cursussen of studie die in aanmerking komen voor belastingaftrek en die worden opgevoerd in de belastingaangifte van een belastingplichtige.

Belastingaftrekbare successierechten
Bedragen die zijn betaald aan successierechten en die in aanmerking komen voor belastingaftrek in de belastingaangifte van een erfgenaam.

Belastingaftrekbare uitgaven
Uitgaven die in aanmerking komen voor belastingaftrek en die worden opgevoerd in de belastingaangifte van een belastingplichtige om de verschuldigde belasting te verminderen.

Belastingaftrekbare verhuiskosten
Kosten die worden gemaakt in verband met een verhuizing voor werk of studie en die in aanmerking komen voor belastingaftrek.

Belastingaftrekbare zakelijke kosten
Kosten die verband houden met de exploitatie of het beheer van een onderneming en die in aanmerking komen voor belastingaftrek.

Belastingaftrekbare ziektekosten
Medische kosten die in aanmerking komen voor belastingaftrek en die worden opgevoerd in de belastingaangifte van een belastingplichtige.

Belastingaftrekbare zorgverzekeringspremies
Premies die worden betaald voor een zorgverzekering die in aanmerking komen voor belastingaftrek en die worden opgevoerd in de belastingaangifte van een belastingplichtige.

Belastingaftrekpost
Een post die kan worden afgetrokken van het belastbaar inkomen.

Belastingaftrektermijn
De periode waarbinnen belastingaftrek kan worden toegepast.

Belastingbetaler
Een persoon of entiteit die belasting betaalt.

Belastingbetaling
Het betalen van verschuldigde belasting.

Belastingbetalingstermijn
De periode waarbinnen belasting moet worden betaald.

Belastingcontrole
Een controle door de belastingdienst om de juistheid en volledigheid van de belastingaangifte te controleren.

Belastingdienst Douane
Een onderdeel van de belastingdienst dat verantwoordelijk is voor het heffen en innen van douanerechten en accijnzen.

Belastingdienst Toeslagen
Een onderdeel van de belastingdienst dat verantwoordelijk is voor het verstrekken van toeslagen, zoals zorgtoeslag en huurtoeslag.

Belastingdienst
De overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de heffing en inning van belastingen.

Belastingdruk
De verhouding tussen het betaalde bedrag aan belasting en het inkomen.

Belastingdruk
De verhouding tussen het totale bedrag aan belastingen dat een belastingplichtige moet betalen en zijn inkomen.

Belastingformulier
Een formulier dat belastingplichtigen moeten invullen en indienen om hun belastingaangifte te doen.

Belastingfraude
Het opzettelijk plegen van fraude met betrekking tot belastingen.

Belastinggrens
De grens waarboven belasting moet worden betaald.

Belastinggrondslag
Het bedrag waarover belasting wordt berekend.

Belastingheffing
Het proces van het opleggen en innen van belastingen door de overheid bij belastingplichtigen.

Belastingherziening
Een verandering in het belastingstelsel.

Belastinginning
Het proces van het innen van belastingen door de belastingdienst van belastingplichtigen.

Belastinginningstermijn
De periode waarbinnen belasting moet worden geïnd.

Belastinginspecteur
Een ambtenaar die belast is met het controleren van belastingaangiften en het opleggen van aanslagen.

Belastinginspectie
Een onderdeel van de belastingdienst dat belastingaangiften controleert.

Belastingjaar
Het jaar waarover belasting wordt geheven.

Belastingkamer
Een speciale afdeling van een rechtbank die zich bezighoudt met belastingzaken.

Belastingkwijtschelding
Het kwijtschelden van belastingschulden.

Belastingontduiking
Het illegaal ontlopen van belastingen door het niet volledig of juist opgeven van inkomen of vermogen aan de belastingdienst.

Belastingontvanger
Een ambtenaar van de belastingdienst die verantwoordelijk is voor het innen van belastingen en het afhandelen van belastingzaken.

Belastingontvangkantoor
Een kantoor van de belastingdienst waar belastingplichtigen terecht kunnen voor informatie, hulp bij aangifte en andere belastingzaken.

Belastingontvangsten
Het totale bedrag aan belasting dat door de overheid wordt ontvangen.

Belastingontwijking
Het legaal vermijden van belastingen door gebruik te maken van fiscale constructies of mazen in de wet.

Belastingovereenkomst
Een overeenkomst tussen belastingplichtigen en de belastingdienst.

Belastingparadijs
Een land of jurisdictie met gunstige belastingregels voor buitenlandse investeerders.

Belastingplanning
Het optimaliseren van de belastingpositie om zo min mogelijk belasting te betalen.

Belastingplicht
De verplichting om belasting te betalen.

Belastingplichtige
Een persoon of entiteit die volgens de wet belasting moet betalen.

Belastingplichtjaar
Het jaar waarin belasting betaald moet worden.

Belastingrecht
Het rechtsgebied dat zich bezighoudt met de wetten en regels die van toepassing zijn op belastingen en belastingbetalers.

Belastingrechtspraak
Rechtspraak met betrekking tot belastingzaken.

Belastingregeling
Een regeling met betrekking tot belastingen.

Belastingrente
Rente die wordt berekend over een te laat betaald bedrag aan belasting en die door de belastingdienst aan de belastingplichtige wordt vergoed.

Belastingstelsel
Het geheel van belastingen, heffingen, tarieven en regels dat door de overheid wordt toegepast om belastinginkomsten te genereren.

Belastingtarief
Het percentage waartegen belasting wordt berekend.

Belastingtariefgroep
Een groep belastingplichtigen met een bepaald belastingtarief.

Belastingtarieven
De verschillende percentages waartegen belastingen worden berekend op basis van het inkomen of de omzet van belastingplichtigen.

Belastingtermijn
De periode waarin belasting moet worden betaald.

Belastingteruggave
Het terugontvangen van te veel betaalde belasting.

Belastingteruggavetermijn
De periode waarbinnen belastingteruggave kan worden ontvangen.

Belastingtoeslag
Een toeslag op de te betalen belasting.

Belastinguitstel
Het uitstellen van het betalen van belasting.

Belastingverdrag
Een overeenkomst tussen twee landen over de verdeling van belastingheffingsrechten om dubbele belastingheffing te voorkomen en belastingontwijking tegen te gaan.

Belastingverhoging
Een verhoging van het bedrag aan verschuldigde belasting.

Belastingverhogingstermijn
De periode waarbinnen belastingverhoging kan worden toegepast.

Belastingvermindering
Een vermindering van het bedrag aan verschuldigde belasting.

Belastingverminderingstermijn
De periode waarbinnen een belastingvermindering moet worden toegepast.

Belastingvoordeel
Een financieel voordeel dat voortkomt uit belastingregels.

Belastingvordering
Het bedrag aan belasting dat nog moet worden betaald.

Belastingvorderingstermijn
De periode waarbinnen een belastingvordering moet worden betaald.

Belastingvrije som
Een bedrag aan inkomen waarover geen belasting betaald hoeft te worden.

Belastingvrije voet
Een bedrag aan inkomen waarover geen belasting betaald hoeft te worden.

Belastingwetgeving
De wetten en regels met betrekking tot belastingen.

Beroepschrift
Een officieel document waarin een belastingplichtige in beroep gaat tegen een beslissing van de belastingdienst.

Bezwaarschrift
Een officieel document waarmee belastingplichtigen bezwaar kunnen maken tegen een belastingaanslag of -beschikking van de belastingdienst.

Box 1
Een box in het Nederlandse belastingstelsel waarin het inkomen uit werk en woning wordt belast, zoals loon, winst uit onderneming en eigenwoningforfait.

Box 2
Een box in het Nederlandse belastingstelsel waarin inkomen uit aanmerkelijk belang wordt belast.

Box 3
Een box in het Nederlandse belastingstelsel waarin inkomen uit sparen en beleggen wordt belast.

Boxenstelsel
Het Nederlandse systeem waarin de inkomstenbelasting is verdeeld in drie verschillende boxen, elk met een eigen tarief en belastinggrondslag.

BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde)
Een vorm van omzetbelasting die wordt geheven over de toegevoegde waarde van goederen en diensten.

Btw-aangifte
Een formulier waarop ondernemers hun omzet en verschuldigde btw aangeven.

Btw-identificatienummer
Een uniek identificatienummer dat aan ondernemers wordt toegekend voor de btw-administratie en communicatie met andere EU-landen.

Btw-nummer
Een uniek identificatienummer dat aan ondernemers wordt toegekend voor de btw-administratie.

Btw-tarief
Het percentage waartegen btw wordt berekend over de verkoop van goederen en diensten.

Btw-vrijstelling
Een vrijstelling van btw die geldt voor bepaalde goederen en diensten waarvoor de belastingplichtige geen btw in rekening mag brengen aan zijn klanten.

Dga
Een directeur-grootaandeelhouder, een persoon die zowel directeur als grootaandeelhouder is van een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv).

DigiD
Een digitale identiteit waarmee burgers en bedrijven zich online kunnen identificeren bij overheidsinstanties, waaronder de belastingdienst.

Douanerechten
Belasting die wordt geheven op goederen die worden ingevoerd of uitgevoerd.

Erfbelasting
Belasting die wordt geheven over erfenissen en schenkingen.

Fiscaal partnerschap
Een regeling waarbij twee personen die een gezamenlijke huishouding voeren, zoals gehuwden of samenwonenden, gezamenlijk aangifte voor de inkomstenbelasting kunnen doen.

Fiscale aftrekpost
Een kostenpost, uitgave of investering die in aanmerking komt voor belastingaftrek en die wordt opgevoerd in de belastingaangifte van een belastingplichtige.

Fiscale eenheid BTW
Een groep van ondernemingen die voor de omzetbelasting als één belastingplichtige worden behandeld.

Fiscale eenheid VpB
Een groep van ondernemingen die voor de vennootschapsbelasting als één belastingplichtige worden behandeld.

Fiscale partner
Een persoon met wie men voor de belastingdienst als partner wordt beschouwd.

Fiscale regeling
Een specifieke regeling of voorziening in de belastingwetgeving die van toepassing is op bepaalde belastingplichtigen of situaties.

Fiscale verliescompensatie
De mogelijkheid om fiscale verliezen uit het verleden te verrekenen met de winst van het huidige of toekomstige boekjaar.

Fiscale vertegenwoordiger
Een persoon of entiteit die namens een buitenlandse belastingplichtige optreedt bij fiscale zaken in Nederland.

Fiscale winst
Het bedrag dat als basis dient voor de berekening van de vennootschapsbelasting, na aftrek van kosten en toepassing van fiscale regels.

Formulier voor voorlopige aanslag
Een formulier waarmee belastingplichtigen een voorlopige aanslag kunnen aanvragen of wijzigen om gedurende het jaar alvast belasting te betalen.

Gemeentelijke belastingen
Belastingen die door gemeenten worden geheven zoals OZB en afvalstoffenheffing.

Heffingskorting
Een vermindering van de te betalen belasting die wordt toegepast op basis van persoonlijke omstandigheden, zoals leeftijd, inkomen of gezinssituatie.

Huurtoeslag
Een financiële tegemoetkoming van de overheid voor huurders met een laag inkomen, om de huurkosten betaalbaar te houden.

Hypotheekrenteaftrek
De mogelijkheid om de rente van een hypotheek af te trekken van het belastbare inkomen.

Inkomstenbelasting
Belasting die wordt geheven op het inkomen van natuurlijke personen en bedrijven.

Invorderingsrente
Rente die wordt berekend over een te laat betaald bedrag aan belasting en die door de belastingdienst in rekening wordt gebracht.

Jaaropgave
Een overzicht dat door werkgevers wordt verstrekt aan werknemers waarin de jaarlijkse verdiensten en ingehouden loonheffingen staan vermeld.

Kapitaalbelasting
Belasting die wordt geheven op kapitaalwinsten.

Kinderbijslag
Een uitkering die bedoeld is als tegemoetkoming in de kosten van kinderen.

Kinderopvangtoeslag
Een financiële tegemoetkoming van de overheid voor ouders met kinderen die gebruikmaken van kinderopvang, om de kosten hiervan te verlagen.

Kwartaalaangifte
Een aangifte die belastingplichtigen per kwartaal moeten indienen bij de belastingdienst, bijvoorbeeld voor de omzetbelasting.

Kwartaalregeling
Een regeling waarbij belastingplichtigen hun btw-aangifte en -betaling per kwartaal kunnen doen in plaats van maandelijks.

Lijfrentepremie
Een periodieke premie die wordt betaald voor een lijfrenteverzekering, als voorziening voor het opbouwen van een aanvullend pensioen.

Loonbelasting
Belasting die wordt ingehouden op het loon van werknemers door hun werkgever.

Loonbelastingverklaring
Een verklaring die door een werknemer wordt ingevuld voor de werkgever om de loonheffing correct te kunnen berekenen.

Loonheffing
De belasting die door werkgevers wordt ingehouden op het loon van werknemers en vervolgens afgedragen aan de belastingdienst.

Loonkostensubsidie
Een subsidie van de overheid voor werkgevers die werknemers in dienst nemen met een arbeidsbeperking, om de loonkosten te compenseren.

Middeling
Een regeling waarbij belastingplichtigen met sterk wisselende inkomens over een periode van drie aaneengesloten jaren gemiddeld belasting betalen, om piekbelasting te voorkomen.

Milieubelasting
Belasting die wordt geheven op activiteiten die schadelijk zijn voor het milieu.

Naheffingsaanslag
Een belastingaanslag die wordt opgelegd als er te weinig belasting is betaald of als er sprake is van een fout in de aangifte.

Omzetbelasting
Belasting die wordt geheven over de omzet van goederen en diensten.

Onroerendezaakbelasting (OZB)
Een belasting die gemeenten heffen op onroerende zaken zoals woningen en bedrijfspanden, gebaseerd op de WOZ-waarde.

Overdrachtsbelasting
Belasting die wordt geheven bij de overdracht van onroerende zaken.

Provinciale belastingen
Belastingen die door provincies worden geheven zoals opcenten op de motorrijtuigenbelasting.

Rijksbelastingdienst
De centrale overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het heffen, innen en controleren van belastingen in Nederland.

Rijksbelastingen
Belastingen die door de overheid worden geheven zoals inkomstenbelasting en btw.

Toeslagen
Financiële tegemoetkomingen van de overheid voor burgers met een laag inkomen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag.

Uitstel van betaling
Een regeling waarbij belastingplichtigen tijdelijk geen belasting hoeven te betalen, maar later alsnog moeten voldoen aan hun fiscale verplichtingen.

Vennootschapsbelasting
Belasting die wordt geheven over de winst van rechtspersonen zoals bv's en nv's.

Verliesverrekening
Het compenseren van fiscale verliezen uit het ene jaar met winsten uit een ander jaar om zo de verschuldigde belasting te verminderen.

Vermogensbelasting
Belasting die wordt geheven op de waarde van vermogen zoals spaargeld en beleggingen.

Verrekenbaar verlies
Een fiscaal verlies uit het verleden dat kan worden verrekend met de winst van het huidige of toekomstige boekjaar om belasting te besparen.

Verzekeringspremiebelasting
Belasting die wordt geheven op verzekeringspremies.

Verzuimboete
Een boete die wordt opgelegd als een belastingplichtige niet of te laat voldoet aan zijn fiscale verplichtingen, zoals het niet indienen van een belastingaangifte.

Voorbelasting
De btw die ondernemers betalen over hun inkopen en die zij kunnen verrekenen met de btw die zij moeten afdragen over hun verkopen.

Voorlopige aanslag
Een voorlopige berekening van de verschuldigde belasting.

Voorlopige teruggaaf
Een maandelijkse teruggaaf van belasting die door de belastingdienst wordt verstrekt op basis van een voorlopige berekening, bijvoorbeeld voor hypotheekrenteaftrek.

Voorraadwaardering
De manier waarop de waarde van de voorraad van een onderneming wordt bepaald voor fiscale doeleinden.

Vpb-plichtig
Een onderneming die belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting.

Werkkostenregeling
Een regeling waarbij werkgevers een vast percentage van de loonsom mogen besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor hun werknemers.

Wet op de inkomstenbelasting
De wet die bepaalt hoe de inkomstenbelasting in Nederland wordt geheven, vastgesteld en geïnd door de overheid.

Wet op de vennootschapsbelasting
De wet die bepaalt hoe de vennootschapsbelasting in Nederland wordt geheven, vastgesteld en geïnd door de overheid.

Winstaangifte
Een aangifte waarbij ondernemers hun winst opgeven voor de vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting.

Winstbelasting
Belasting die wordt geheven over de winst die wordt behaald door ondernemingen.

WOZ-waarde
De waarde van onroerende zaken die wordt vastgesteld door de gemeente voor de Wet waardering onroerende zaken (WOZ), wat van invloed is op onder andere de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB).

Zorgtoeslag
Een financiële tegemoetkoming van de overheid voor burgers met een laag inkomen, om de kosten van de zorgverzekering te compenseren.

Contact

Vul het formulier in

  captcha

   

  076-3690174

  Boec

  Dé partner in finance voor ondernemers


  Financiële vraag?

  Neem contact met ons op!

  Artikelen over administratieve ondersteuning

  Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

  Uiterste termijn voor het deponeren van een jaarrekening (BV)

  Een jaarrekening dient binnen vijf maanden na afloop van een boekjaar door het bestuur opgesteld te worden en voorgelegd te…

  Hoe boek je afschrijvingen?

  Afschrijvingen vertegenwoordigen de geleidelijke waardedaling van een actief gedurende hun levensduur. Het correct boeken van afschrijvingen is belangrijk voor een…

  Hoe boek ik salaris in de financiële administratie?

  Voor een degelijke salarisverwerking is salarisverwerkingssoftware noodzakelijk. Na een salarisrun geeft het pakket de loonjournaalpost behorende bij de salarisrun. In…