Begrippen

Salarisadministratie

Onze website biedt een uitgebreide verzameling van essentiële financiële termen en begrippen, gepresenteerd op een toegankelijke en begrijpelijke manier. Of je nu op zoek bent naar een antwoord op een specifieke vraag of gewoon wat meer wilt leren over de wereld van financiën, we hopen dat je onze website nuttig en informatief zult vinden. Blader gerust door onze artikelen en laat ons weten als je vragen hebt of suggesties voor onderwerpen die je graag behandeld zou zien.
 

Begrippen salarisadministratie

Aanwezigheidsregistratie
Registratie van de aanwezigheid van werknemers op de werkplek.

Achterstallige betaling
Betaling die nog niet is voldaan na de vervaldatum.

Adoptieverlof
Verlof dat ouders kunnen opnemen bij adoptie van een kind.

ADV (Arbeidsduurverkorting)
Afspraak om minder uren te werken tegen gedeeltelijke compensatie.

Agile werken
Werkwijze waarbij projecten worden uitgevoerd in korte iteraties met een flexibele aanpak.

ANW (Algemene nabestaandenwet)
Nederlandse wet die nabestaanden een uitkering biedt na het overlijden van een partner.

AOW (Algemene Ouderdomswet)
Nederlandse wet die een basispensioen biedt aan mensen vanaf een bepaalde leeftijd.

AOW-leeftijd
Leeftijd waarop men in aanmerking komt voor AOW-uitkeringen.

Arbeidsbemiddeling
Dienstverlening gericht op het matchen van werkzoekenden met vacatures.

Arbeidsconflict
Conflict tussen werkgever en werknemer over arbeidsgerelateerde zaken.

Arbeidscontract
Schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarin de voorwaarden van het dienstverband zijn vastgelegd.

Arbeidsduur
Totale duur van de arbeid die een werknemer verricht, bijvoorbeeld per week of per maand.

Arbeidsinspectie
Instantie die toezicht houdt op de naleving van arbeidswetten en -regelgeving.

Arbeidskosten
Totale kosten die een werkgever heeft voor het in dienst hebben van een werknemer.

Arbeidsmarkt
Markt waar vraag en aanbod van arbeid bij elkaar komen.

Arbeidsmediator
Persoon die gespecialiseerd is in het bemiddelen bij arbeidsconflicten.

Arbeidsmigratie
Migratie van mensen naar een ander land om daar werk te vinden.

Arbeidsmobiliteit
Vermogen van werknemers om van baan te veranderen of door te groeien binnen een organisatie.

Arbeidsmotivatie
Mate waarin werknemers gemotiveerd zijn om hun werk goed uit te voeren.

Arbeidsomstandigheden
Omstandigheden waaronder arbeid wordt verricht, inclusief fysieke en psychosociale aspecten.

Arbeidsomstandighedenwet
Wet die regels stelt aan de gezondheid en veiligheid op de werkvloer.

Arbeidsongeschiktheid
Onvermogen om werk uit te voeren als gevolg van lichamelijke of geestelijke beperkingen.

Arbeidsongeschiktheidspercentage
Percentage van de mate waarin een werknemer arbeidsongeschikt is verklaard.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Verzekering die uitkeringen biedt aan werknemers die arbeidsongeschikt worden.

Arbeidsongeval
Ongeluk dat plaatsvindt tijdens werkzaamheden en leidt tot letsel of schade.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Overeenkomst waarbij de werknemer voor een specifieke periode in dienst is.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Overeenkomst waarbij de werknemer voor een onbepaalde periode in dienst is.

Arbeidsovereenkomst
Schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarin de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd.

Arbeidsrecht
Rechtsgebied dat de relatie tussen werkgevers en werknemers regelt.

Arbeidsrechtadvocaat
Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrechtelijke kwesties.

Arbeidsrisico
Risico dat werknemers lopen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden, bijvoorbeeld letsel of ziekte.

Arbeidstijd
Periode waarin een werknemer arbeid verricht.

Arbeidstijdenwet
Wet die regels stelt aan de arbeids- en rusttijden van werknemers.

Arbeidsvoorwaarden
Voorwaarden waaronder een werknemer in dienst treedt bij een werkgever, inclusief salaris, verlof en andere voordelen.

Arbeidswetgeving
Wetten en regels die de arbeidsverhoudingen reguleren, zoals de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet.

Arbo-arts
Arts die is gespecialiseerd in arbeidsgerelateerde gezondheidskwesties.

Arbobeleid
Beleid van een organisatie gericht op het bevorderen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden.

Arbodienst
Dienstverlener die werkgevers ondersteunt bij het uitvoeren van arbo- en gezondheidsbeleid.

Arbowet
Nederlandse wet die de arbeidsomstandigheden regelt.

Assessment
Test of evaluatie om de geschiktheid van een kandidaat voor een functie te beoordelen.

Bedrijfsarts
Arts die is gespecialiseerd in arbeidsgerelateerde gezondheidskwesties.

Bedrijfsauto
Voertuig dat door een werkgever ter beschikking wordt gesteld aan een werknemer voor zakelijk gebruik.

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Organisatie van werknemers binnen een bedrijf die zijn opgeleid om eerste hulp te verlenen bij ongevallen en om te gaan met noodsituaties.

Bedrijfsmaatschappelijk werker
Hulpverlener binnen een organisatie die werknemers ondersteunt bij persoonlijke en werkgerelateerde problemen.

Bedrijfsongeval
Zie Arbeidsongeval.

Belaste vergoeding
Vergoeding waarover loonheffingen worden ingehouden.

Belastingen
Verplichte financiële bijdragen aan de overheid op basis van inkomsten.

Beoordelingsgesprek
Gesprek tussen werknemer en leidinggevende waarin het functioneren van de werknemer wordt beoordeeld.

Beroepsbevolking
Alle mensen die beschikbaar zijn voor werk binnen een bepaald gebied of sector.

Betalingstermijn
Periode waarin een factuur moet worden betaald.

Bijtelling
Bedrag dat bij het inkomen van een werknemer wordt opgeteld voor het privégebruik van een zakelijk voertuig.

Bijzonder verlof
Verlof dat wordt opgenomen voor speciale gebeurtenissen, zoals een huwelijk of begrafenis.

Bonus
Extra beloning die wordt toegekend als er aan bepaalde doelen is voldaan.

Bruto salaris
Totaalbedrag aan salaris dat een werknemer ontvangt vóór aftrek van belastingen en sociale premies.

Bruto-uurloon
Het loon dat een werknemer ontvangt per gewerkt uur voordat belastingen en aftrekposten worden toegepast.

Brutoloon
Het totale salaris voordat belastingen en andere aftrekposten worden toegepast.

Burn-out
Aandoening die wordt gekenmerkt door extreme vermoeidheid, verminderde prestaties en negatieve gevoelens ten opzichte van werk.

BYOD (Bring Your Own Device)
Beleid dat werknemers toestaat om hun eigen apparaten, zoals laptops en smartphones, te gebruiken voor werkdoeleinden.

Cafetariamodel
Systeem waarbij werknemers kunnen kiezen uit verschillende arbeidsvoorwaarden op basis van hun persoonlijke behoeften en voorkeuren.

Calamiteitenverlof
Verlof dat werknemers kunnen opnemen in geval van een noodsituatie.

CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst)
Overeenkomst tussen werkgevers en vakbonden over arbeidsvoorwaarden.

Collectief ontslag
Gelijktijdige beëindiging van het dienstverband van meerdere werknemers als gevolg van economische redenen.

Competentiemanagement
Proces van het identificeren, ontwikkelen en beheren van de vaardigheden en kwaliteiten van werknemers.

Concurrentiebeding
Beding in een arbeidsovereenkomst dat een werknemer verbiedt om na het einde van het dienstverband voor een concurrent te gaan werken.

CV (Curriculum Vitae)
Overzicht van iemands opleiding, werkervaring, vaardigheden en prestaties.

Declaratie
Verzoek om vergoeding van gemaakte kosten.

Deeltijdpensioen
Pensioenregeling waarbij een werknemer gedeeltelijk met pensioen gaat en gedeeltelijk blijft werken.

Dertiende maand
Extra maandsalaris dat aan het einde van het jaar wordt uitbetaald.

Detachering
Tijdelijke plaatsing van een werknemer bij een andere organisatie.

DevOps
Praktijk van het integreren van softwareontwikkeling (Dev) en IT-operaties (Ops) om de ontwikkeling en implementatie van software te versnellen.

Duurzame inzetbaarheid
Het vermogen van werknemers om gezond, gemotiveerd en productief te blijven gedurende hun loopbaan.

Eindejaarsuitkering
Extra uitkering die aan het einde van het jaar wordt toegekend als blijk van waardering.

Employability
Mate waarin een werknemer in staat is om werk te vinden en te behouden.

Employer branding
Het beïnvloeden van het imago van een organisatie als werkgever om talent aan te trekken.

Ergonomie
Wetenschap van het ontwerpen van de werkomgeving om de veiligheid en efficiëntie van werknemers te verbeteren.

EVP (Employee Value Proposition)
Het geheel van voordelen en beloningen die een organisatie biedt aan haar werknemers in ruil voor hun bijdrage.

Exit-interview
Gesprek tussen een vertrekkende werknemer en zijn/haar werkgever om feedback te verzamelen over de redenen van vertrek.

Exitgesprek
Gesprek tussen een vertrekkende werknemer en zijn/haar werkgever om feedback te verzamelen over de redenen van vertrek.

Factuur
Document waarin de geleverde diensten en de bijbehorende kosten worden gespecificeerd.

Factuurnummer
Uniek nummer dat aan een factuur wordt toegekend voor identificatiedoeleinden.

Flexibel personeel
Werknemers die op oproepbasis of met tijdelijke contracten werken.

Flexibele arbeidstijden
Mogelijkheid voor werknemers om hun werktijden aan te passen aan hun behoeften.

Flexibele arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden die kunnen worden aangepast aan de individuele behoeften van werknemers.

Flexibele werktijden
Mogelijkheid voor werknemers om hun werktijden aan te passen aan hun behoeften.

Flexibiliteit
Mate waarin een organisatie in staat is om zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving.

Flexplek
Werkplek die niet aan een specifieke werknemer is toegewezen en die kan worden gebruikt door verschillende werknemers op basis van beschikbaarheid.

Flexwerken
Werken op basis van flexibele werktijden en locaties.

Flexwerker
Werknemer met een flexibel contract, zoals een tijdelijk contract of een nulurencontract.

Freelancer
Zelfstandige die diensten verleent aan verschillende opdrachtgevers.

Functieprofiel
Beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en vereisten van een bepaalde functie.

Functiewaardering
Methode om de relatieve waarde van verschillende functies binnen een organisatie te bepalen.

Functioneringsgesprek
Gesprek tussen werknemer en leidinggevende om het functioneren van de werknemer te bespreken.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt
In staat om bepaalde vormen van werk uit te voeren, maar niet alle taken van een reguliere baan.

Gedwongen ontslag
Beëindiging van het dienstverband als gevolg van redenen buiten de controle van de werknemer, zoals reorganisaties.

Gratificatie
Extra beloning als blijk van waardering voor bijzondere prestaties.

Headhunter
Persoon die gespecialiseerd is in het vinden van geschikte kandidaten voor topfuncties binnen organisaties.

Heffingskorting
Korting op de te betalen belastingen die wordt toegepast op het bruto inkomen.

Herplaatsing
Proces van het vinden van een nieuwe functie voor een werknemer binnen een organisatie na bijvoorbeeld reorganisatie.

HR (Human Resources)
Afdeling binnen een organisatie die verantwoordelijk is voor het werven, selecteren, trainen en ontwikkelen van personeel.

HR-analytics
Het gebruik van data-analyse en statistiek om inzicht te verkrijgen in HR-gerelateerde vraagstukken.

HR-manager
Persoon die verantwoordelijk is voor het leiden en coördineren van HR-activiteiten binnen een organisatie.

HRM (Human Resource Management)
Praktijk van het beheren van het personeelsbestand van een organisatie.

Incasso
Procedure om achterstallige betalingen te innen.

Inkomstenbelasting
Belasting die wordt geheven op het inkomen van een individu of organisatie.

Interim-manager
Manager die tijdelijk wordt ingehuurd om een organisatie te leiden of te ondersteunen bij veranderingsprocessen.

Jaaropgave
Overzicht van het totale jaarinkomen en de betaalde belastingen en premies.

Job crafting
Proces waarbij werknemers hun baan op eigen initiatief aanpassen om beter aan te sluiten bij hun interesses en vaardigheden.

Kilometerregistratie
Registratie van afgelegde kilometers voor zakelijke doeleinden.

Kilometervergoeding
Vergoeding per kilometer voor zakelijk gereden kilometers.

Klachtenprocedure
Procedure voor het behandelen van klachten van werknemers binnen een organisatie.

Kort verzuimverlof
Verlof dat werknemers kunnen opnemen voor kleine persoonlijke zaken, zoals een doktersbezoek.

Lang verzuimverlof
Verlof dat werknemers kunnen opnemen voor langere periodes, zoals sabbaticals.

Langdurige werkloosheid
Toestand waarin mensen gedurende een lange periode geen werk hebben kunnen vinden.

Laptopvergoeding
Vergoeding voor het gebruik van de eigen laptop voor zakelijke doeleinden.

Leaseauto
Auto die wordt geleased door een werkgever voor zakelijk gebruik door een werknemer.

Loon
Beloning die een werknemer ontvangt voor geleverde arbeid.

Loonadministratie
Het bijhouden van gegevens met betrekking tot salarissen en andere beloningen.

Loonbelasting
Belasting die wordt ingehouden op het salaris van werknemers door de werkgever.

Loonbeslag
Inhouding op het loon van een werknemer om een schuld af te lossen.

Loonheffing
Belasting die wordt ingehouden op het salaris van een werknemer door de werkgever.

Loonkosten
Totale kosten die een werkgever heeft voor het in dienst hebben van een werknemer.

Loonkostenberekening
Berekening van de totale kosten die een werkgever heeft voor het in dienst hebben van een werknemer.

Loonkostenbudget
Budget dat wordt vastgesteld voor de kosten van het personeel binnen een organisatie.

Loonkostenvergoeding
Vergoeding die een werkgever ontvangt om de kosten van het personeel te dekken.

Loonstrook
Document waarop het salaris van een werknemer is gespecificeerd, inclusief eventuele inhoudingen en toeslagen.

Loonwaarde
De waarde van het geproduceerde werk in verhouding tot het ontvangen loon.

Loopbaancoaching
Begeleiding van werknemers bij het plannen en ontwikkelen van hun loopbaan.

Loopbaanontwikkeling
Proces van het plannen en nastreven van carrièredoelen en groei binnen een organisatie.

Maaltijdvergoeding
Vergoeding voor de kosten van maaltijden tijdens zakelijke reizen of overwerk.

Mantelzorgverlof
Verlof dat werknemers kunnen opnemen om voor een zieke partner, ouder of kind te zorgen.

Medezeggenschapsraad
Orgaan binnen een organisatie bestaande uit vertegenwoordigers van werknemers die overleg voeren met de werkgever over arbeidsvoorwaarden en andere zaken.

Mediation
Methode voor het oplossen van conflicten waarbij een neutrale derde partij wordt ingeschakeld om te bemiddelen tussen de betrokken partijen.

Minimumloon
Het laagste wettelijk vastgestelde bedrag dat een werknemer moet ontvangen voor geleverde arbeid.

Mobiliteitsbudget
Budget dat beschikbaar is voor werknemers om hun woon-werkverkeer te financieren.

Nabestaandenpensioen
Zie Partnerpensioen.

Nachttoeslag
Extra betaling voor werk dat 's nachts wordt verricht.

Netto salaris
Bedrag aan salaris dat een werknemer ontvangt na aftrek van belastingen en sociale premies.

Netto-uurloon
Het bedrag dat een werknemer per uur verdient na aftrek van belastingen en andere inhoudingen.

Nettoloon
Het bedrag dat overblijft na aftrek van belastingen en andere verplichtingen.

Non-concurrentiebeding
Zie concurrentiebeding.

Nulurencontract
Arbeidsovereenkomst waarin geen vaste uren zijn vastgelegd.

Offboarding
Proces van het begeleiden van werknemers bij het verlaten van de organisatie.

Onbelaste vergoeding
Vergoeding die niet belast wordt met loonheffingen.

Onboarding
Proces van het inwerken en integreren van nieuwe werknemers binnen een organisatie.

Ondernemingsraad (OR)
Zie Medezeggenschapsraad.

Onkostenvergoeding
Vergoeding voor gemaakte kosten in verband met werk, zoals reiskosten en maaltijden.

Ontslag op staande voet
Onmiddellijke beëindiging van het dienstverband als gevolg van ernstige overtredingen door de werknemer.

Ontslag
Beëindiging van het dienstverband tussen werkgever en werknemer.

Ontslagprocedure
Procedure die gevolgd moet worden bij het beëindigen van het dienstverband van een werknemer.

Ontslagvergoeding
Financiële compensatie die wordt betaald aan een werknemer bij ontslag.

Opleidingsbudget
Budget dat beschikbaar is voor het trainen en ontwikkelen van werknemers.

Opleidingsplan
Plan dat de opleidingsbehoeften van werknemers identificeert en beschrijft hoe deze worden aangepakt.

Opzegtermijn
Periode die moet worden doorlopen voordat een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd.

Ouderdomspensioen
Pensioenuitkering die wordt ontvangen na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Ouderschapsverlof
Verlof dat werknemers kunnen opnemen om voor hun kinderen te zorgen.

Outplacement
Begeleiding van een werknemer bij het vinden van een nieuwe baan buiten de organisatie na ontslag.

Overuren
Uren die een werknemer extra werkt bovenop de reguliere werktijd.

Overwerk
Werk dat wordt verricht buiten de reguliere werktijden.

Partnerpensioen
Pensioenuitkering voor de partner van een overleden werknemer.

Pauzeregeling
Regeling die de duur en timing van pauzes voor werknemers binnen een organisatie bepaalt.

Pensioenfonds
Fondsen die worden beheerd om pensioenuitkeringen te financieren.

Pensioenpremie
Bedrag dat wordt ingehouden van het salaris van een werknemer voor zijn/haar pensioenfonds.

Pensioenregeling
Regeling voor het opbouwen van pensioen voor werknemers.

Personeelsadministratie
Het bijhouden van gegevens en documenten met betrekking tot personeel.

Personeelsbeoordeling
Evaluatie van het functioneren van werknemers binnen een organisatie.

Personeelsdossier
Dossier waarin de persoonlijke gegevens, arbeidsovereenkomsten, prestaties en andere relevante informatie van een werknemer worden bewaard.

Personeelshandboek
Document met daarin de regels, richtlijnen en procedures met betrekking tot het personeel van een organisatie.

Personeelsplanning
Proces van het bepalen van het optimale aantal werknemers en hun taken binnen een organisatie.

Personeelsreglement
Document waarin de arbeidsvoorwaarden en -regels van een organisatie worden vastgelegd.

Persoonlijke ontwikkelingsplan (POP)
Plan dat door een werknemer wordt opgesteld om zijn/haar persoonlijke en professionele ontwikkeling te bevorderen.

Planningssysteem
Systeem voor het plannen van werktijden en taken voor werknemers binnen een organisatie.

Premie
Bedrag dat periodiek wordt betaald voor een verzekering of pensioenregeling.

Premiepercentage
Percentage van het salaris dat wordt ingehouden voor pensioenpremie.

Premies sociale verzekeringen
Bedragen die worden ingehouden op het salaris van een werknemer voor sociale verzekeringen, zoals de AOW.

Premies
Bedragen die worden betaald voor sociale zekerheid, ziektekostenverzekeringen, pensioenen, etc.

Prestatiebonus
Bonus die wordt toegekend op basis van de prestaties van een werknemer.

Preventiemedewerker
Medewerker die is belast met het uitvoeren van preventieve maatregelen om arbeidsrisico's te voorkomen.

Proeftijd
Periode aan het begin van de arbeidsovereenkomst waarin zowel werkgever als werknemer de overeenkomst zonder opgaaf van reden kunnen beëindigen.

Re-integratie
Proces van het begeleiden van arbeidsongeschikte werknemers terug naar werk.

Re-integratiecoach
Coach die arbeidsongeschikte werknemers begeleidt bij hun terugkeer naar werk.

Reiskostenvergoeding
Vergoeding voor kosten die worden gemaakt voor woon-werkverkeer.

Relatiebeding
Beding in een arbeidsovereenkomst dat een werknemer verbiedt om na het einde van het dienstverband contact te onderhouden met klanten of relaties van de werkgever.

Representatievergoeding
Vergoeding voor kosten die worden gemaakt voor representatieve doeleinden, zoals zakelijke lunches.

Resultaatbonus
Bonus die wordt toegekend op basis van de behaalde resultaten van een organisatie.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
Onderzoek naar de risico's op de werkplek en de mogelijke gevolgen daarvan voor werknemers.

Rooster
Planning van werktijden en taken voor werknemers binnen een organisatie.

Roosterapp
Applicatie waarmee werknemers hun rooster kunnen bekijken en beheren.

Salaris
Vorm van beloning voor arbeid, vaak op maandelijkse basis.

Salarisadministrateur
Persoon die verantwoordelijk is voor de loonadministratie binnen een organisatie.

Salarisschaal
Range van salarissen die worden toegepast op een bepaalde functie, gebaseerd op functiewaardering.

Scholingskosten
Kosten die worden gemaakt voor het trainen en opleiden van werknemers.

Schorsing
Tijdelijke stopzetting van de werkzaamheden van een werknemer als disciplinaire maatregel.

Scrum
Agile methode voor projectmanagement waarbij teams in korte sprints werken aan deliverables.

Secundaire arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden naast het salaris, zoals vergoedingen, bonussen en extra verlof.

Selectie
Proces van het beoordelen en kiezen van de meest geschikte kandidaten voor een functie.

Selectiegesprek
Gesprek tussen een sollicitant en vertegenwoordigers van een organisatie om de geschiktheid van de sollicitant voor een functie te beoordelen.

Sociaal plan
Plan dat de rechten en plichten van werknemers en werkgevers regelt bij reorganisaties, fusies of faillissementen.

Sociale partners
Partijen die betrokken zijn bij arbeidsverhoudingen, zoals werkgevers, werknemers en vakbonden.

Sociale premies
Bijdragen aan sociale zekerheidsregelingen, zoals werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Sollicitatie
Proces waarbij een persoon zich kandidaat stelt voor een openstaande functie.

Sollicitatiebrief
Brief waarin een persoon zijn/haar interesse in een openstaande functie kenbaar maakt en zijn/haar kwalificaties toelicht.

Staking
Collectieve actie waarbij werknemers het werk neerleggen om hun eisen kracht bij te zetten.

Talentmanagement
Proces van het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent binnen een organisatie.

Talentpool
Pool van potentiële kandidaten die geschikt zijn voor toekomstige vacatures binnen een organisatie.

Tarief
Het bedrag dat een werknemer of zelfstandige ontvangt voor geleverde diensten.

Telecommuting
Zie Thuiswerken.

Telefoonvergoeding
Vergoeding voor kosten gemaakt voor zakelijk telefoongebruik.

Telewerken
Werken op afstand met behulp van communicatietechnologieën zoals telefoons en computers.

Thuiswerken
Werken vanuit huis in plaats van op kantoor.

Tijdelijk contract
Arbeidsovereenkomst voor een bepaalde periode.

Tijdregistratie
Registratie van de gewerkte uren door werknemers.

Toeslagen
Extra betalingen voor werk op specifieke tijden, zoals avond- of weekendwerk.

Transitievergoeding
Vergoeding die wordt betaald aan een werknemer bij ontslag, gebaseerd op dienstjaren en leeftijd.

Uitvoeringsinstelling
Instantie die belast is met de uitvoering van sociale verzekeringen, zoals de UWV.

Uitzendbureau
Bedrijf dat bemiddelt tussen werkzoekenden en werkgevers voor tijdelijke banen.

Uitzendkracht
Persoon die via een uitzendbureau tijdelijk werk verricht voor een opdrachtgever.

Urenregistratie
Registratie van gewerkte uren door werknemers.

Vacature
Openstaande functie binnen een organisatie.

Vakantie-uren
Uren die een werknemer heeft opgebouwd om vrij te nemen.

Vakantiedagen
Dagen waarop een werknemer vrij heeft van werk.

Vakantiegeld
Extra beloning die wordt uitbetaald als bijdrage voor vakantiekosten.

Vakantietoeslag
Extra betaling ter compensatie voor vakantiedagen.

Vakbond
Organisatie die de belangen van werknemers behartigt en onderhandelt namens hen over arbeidsvoorwaarden.

Vast contract
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Vergoeding
Financiële compensatie voor gemaakte kosten of verricht werk.

Verlof
Periode waarin een werknemer vrij is van werk.

Verlofkaart
Document waarop het verlof van een werknemer wordt bijgehouden.

Verlofregistratie
Registratie van verlofuren opgenomen door werknemers.

Vertrouwenspersoon
Persoon binnen een organisatie waar werknemers terecht kunnen met vertrouwelijke kwesties, zoals pesten of intimidatie.

Verzuimbegeleiding
Begeleiding van werknemers die verzuimen vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Verzuimbeleid
Beleid dat is opgesteld om ziekteverzuim binnen een organisatie te beheren en te verminderen.

Verzuimkosten
Kosten die voortvloeien uit ziekteverzuim, zoals loondoorbetaling en vervangingskosten.

Verzuimpercentage
Het percentage werktijd dat verloren gaat als gevolg van ziekteverzuim.

Verzuimpreventie
Maatregelen die worden genomen om ziekteverzuim op de werkplek te voorkomen.

Verzuimprotocol
Procedure die gevolgd moet worden in geval van ziekteverzuim.

Verzuimregistratie
Registratie van ziekteverzuim binnen een organisatie.

Verzuimverzekering
Verzekering die werkgevers beschermt tegen de financiële gevolgen van ziekteverzuim.

Volledig arbeidsongeschikt
Niet in staat om enige vorm van werk uit te voeren als gevolg van lichamelijke of geestelijke beperkingen.

Vooruitbetaling
Betaling die wordt gedaan voordat de geleverde diensten zijn ontvangen.

Vrijwillig ontslag
Beëindiging van het dienstverband op initiatief van de werknemer.

VUT (Vervroegd Uittreden)
Regeling die werknemers de mogelijkheid biedt om eerder met pensioen te gaan.

WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering)
Nederlandse wet die een uitkering biedt aan arbeidsongeschikte werknemers.

WAO-gat
Het verschil tussen het laatstverdiende loon en de WAO-uitkering.

WAO-uitkering
Uitkering die werd betaald aan werknemers die volledig arbeidsongeschikt waren voordat de WIA werd ingevoerd.

WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen)
Nederlandse wet die zelfstandigen verzekert tegen arbeidsongeschiktheid.

Weekendtoeslag
Extra betaling voor werk dat in het weekend wordt verricht.

Wendbaarheid
Vermogen van een organisatie om snel en effectief te reageren op veranderingen.

Werkdruk
Mate waarin een werknemer wordt belast met taken en verantwoordelijkheden.

Werkgelegenheid
Mogelijkheden voor werk binnen een bepaald gebied of sector.

Werkgever
Persoon of organisatie die personeel in dienst heeft.

Werkgeversaansprakelijkheid
Verantwoordelijkheid van de werkgever voor de gezondheid en veiligheid van werknemers op de werkvloer.

Werkgeversbijdrage
Bijdrage die door de werkgever wordt betaald voor sociale verzekeringen en pensioenen van werknemers.

Werkgeverschap
Rol en verantwoordelijkheid van een werkgever ten opzichte van zijn werknemers.

Werkgeverslasten
Kosten die een werkgever heeft bovenop het brutoloon van een werknemer, zoals premies en sociale verzekeringen.

Werkgeversverklaring
Document waarin de werkgever informatie verstrekt over het dienstverband van een werknemer.

Werkhervatting
Hervatting van werk na een periode van arbeidsongeschiktheid.

Werkloosheid
Toestand waarin mensen geen werk hebben maar wel actief op zoek zijn naar werk.

Werkloosheidsuitkering
Uitkering die wordt betaald aan werknemers die werkloos zijn geworden.

Werknemer
Persoon die arbeid verricht in dienst van een werkgever.

Werknemerschap
Rol en verantwoordelijkheid van een werknemer ten opzichte van zijn werkgever.

Werknemersparticipatie
Betrokkenheid van werknemers bij besluitvormingsprocessen binnen een organisatie.

Werknemersvertegenwoordiging
Vertegenwoordiging van werknemers binnen een organisatie, zoals een ondernemingsraad.

Werknemersverzekeringen
Verzekeringen die werknemers beschermen tegen inkomensverlies als gevolg van werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Werkonderbreking
Tijdelijke stopzetting van werkzaamheden als onderdeel van een arbeidsconflict.

Werkplezier
Tevredenheid en voldoening die werknemers ervaren op het werk.

Werkrooster
Planning van werktijden en taken voor werknemers binnen een organisatie.

Werkstress
Negatieve emotionele en fysieke reacties als gevolg van werkgerelateerde stressoren.

Werktevredenheid
Mate waarin werknemers tevreden zijn met hun werk en werkomgeving.

Werving en selectie
Proces van het aantrekken, beoordelen en selecteren van geschikte kandidaten voor openstaande functies.

Werving en selectiebureau
Bedrijf dat werkgevers helpt bij het vinden en selecteren van geschikte kandidaten voor openstaande functies.

Werving
Proces van het aantrekken van geschikte kandidaten voor openstaande functies binnen een organisatie.

Wet verbetering poortwachter
Nederlandse wet die werkgevers en werknemers verplicht tot actieve re-integratie-inspanningen bij langdurig ziekteverzuim.

Wezenpensioen
Pensioenuitkering voor de kinderen van een overleden werknemer.

WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)
Onderdeel van de WIA die voorziet in een uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers.

WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
Nederlandse wet die de uitkeringen regelt voor arbeidsongeschikte werknemers.

WIA-uitkering
Uitkering die wordt betaald aan werknemers die gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt zijn.

Winstuitkering
Uitkering aan werknemers op basis van de behaalde winst van een organisatie.

WKR (Werkkostenregeling)
Regeling die werkgevers de mogelijkheid biedt om onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te geven.

WW (Werkloosheidswet)
Nederlandse wet die een uitkering biedt aan werknemers die werkloos zijn geworden.

WW-premie
Premie die werkgevers betalen voor het financieren van de werkloosheidsuitkeringen.

Zelfstandige
Persoon die een eigen bedrijf heeft en zelfstandig opdrachten uitvoert.

Ziektekostenpremie
Bedrag dat wordt ingehouden voor ziektekostenverzekeringen.

Ziekteverzuim
Periode waarin een werknemer niet in staat is om te werken vanwege ziekte.

Ziektewet
Wet die voorziet in een uitkering voor werknemers die ziek zijn en daardoor niet kunnen werken.

Zorgverlof
Verlof dat werknemers kunnen opnemen om voor zieke familieleden te zorgen.

Zwangerschapsverlof
Verlof dat vrouwen kunnen opnemen in verband met zwangerschap en bevalling.

Zzp'er (Zelfstandige zonder personeel)
Persoon die als zelfstandige werkt zonder in dienst te zijn bij een werkgever.

Contact

Vul het formulier in

  captcha

   

  076-3690174

  Boec

  Dé partner in finance voor ondernemers


  Financiële vraag?

  Neem contact met ons op!

  Artikelen over administratieve ondersteuning

  Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

  Uiterste termijn voor het deponeren van een jaarrekening (BV)

  Een jaarrekening dient binnen vijf maanden na afloop van een boekjaar door het bestuur opgesteld te worden en voorgelegd te…

  Hoe boek je afschrijvingen?

  Afschrijvingen vertegenwoordigen de geleidelijke waardedaling van een actief gedurende hun levensduur. Het correct boeken van afschrijvingen is belangrijk voor een…

  Hoe boek ik salaris in de financiële administratie?

  Voor een degelijke salarisverwerking is salarisverwerkingssoftware noodzakelijk. Na een salarisrun geeft het pakket de loonjournaalpost behorende bij de salarisrun. In…